รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 11
(คลิกที่ปก Proceedings เพื่อดาวน์โหลด)

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
"วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่"
“The New Normal in Research and Innovation”
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" 17-18 กันยายน 2563 @RMUTI SURIN
*** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับรางวัลดังกล่าวเตรียมพร้อมสำหรับ รับเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับรางวัล
ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

The 11th Rajamangala Surin National Conference

(11th RSNC)

“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“The New Normal in Research and Innovation”

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย
    เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation
    (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.)
  • นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง