การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ลิงก์ สำหรับเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

ลิงก์การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (E-Poster) คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ

ประกาศผลรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Certificate Online) ที่ได้รับรางวัลภาคบรรยาย

ประกาศผลรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Certificate Online) ที่ได้รับรางวัลภาคโปสเตอร์

ประกาศผลรางวัล การนำเสนอผลงานกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Certificate Online) ที่ได้รับรางวัลประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Certificate Online) สำหรับผู้นำเสนอผลงาน


*** หากข้อมูลในเกียรติบัตรไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขได้ที่ LINE ID: @581qxdre หรือ rsnc2021@gmail.com ***


* ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการ จากประชุม ณ สถานที่จริง (Onsite) เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online Conference)
** นำเสนอผ่านโปรแกรม และ Facebook Live ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ตามกำหนดการเดิม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 และปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คลิก !!!

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนและขยายเวลาส่งไฟล์นำเสนอผลงาน กำหนดให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 *** ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพของไฟล์ก่อนการนำเสนอ

ประกาศ กำหนดการพิธีเปิดและกำหนดการบรรยายพิเศษจากวิทยากร (Keynote)
ประกาศ กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยายแยกตามกลุ่มนำเสนอ ดังนี้ :
กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 | กลุ่มที่ 5 | กลุ่มที่ 6

หนังสือ แจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 (Accept Paper)
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแยกตามกลุ่ม ดังนี้ :
กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 | กลุ่มที่ 5 | กลุ่มที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

The 12th Rajamangala Surin National Conference (12th RSNC)

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”
“Research and Innovation for Economic Development in the New Normal”

 • ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564
 • ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคบรรยายนำเสนอเป็นภาษาไทย เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.) ผู้จัดงานได้เตรียม Template และ บอร์ดจัดแสดงผลงานไว้ให้ (ทั้งนี้การออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ให้ผู้นำเสนอรับผิดชอบเอง)
 • นิทรรศการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เจ้าภาพร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

Host
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • Co-Host
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 • สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน
 • สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
 • สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12