การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

The 12th Rajamangala Surin National Conference (12 th RSNC)

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”
“Research and Innovation for Economic Development in the New Normal”

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

1. หลักการและเหตุผล

การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ในการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับปริญญา และในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มีการพัฒนาและสร้างเวทีให้แสดงผลงาน และได้ดำเนินโครงการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และในการจัดประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพร่วม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะนำมาซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัยนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นเวทีสำหรับการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานวิจัยเพิ่มผลงานทางวิชาการและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

3. เป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและเครือข่าย จำนวน 100 คน

4. วัน เวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

5. รูปแบบการประชุม

1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

3. การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ หรือนิทรรศการ (Poster Presentation)