บทความในระบบ : 556 บทความ

ผู้ลงทะเบียนในระบบ : 670 คน

Update : Mon, 27 Mar 2023
ภาคบรรยาย (Oral) จำนวน : 278 บทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster) จำนวน : 263 บทความ

กลุ่มที่ 1 เกษตรฯ วิทย์ และวิทย์สุขภาพ : [ 145 ]
กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : [ 92 ]
กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [ 108 ]
กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ : [ 158 ]
กลุ่มที่ 5 วิจัยสถาบัน : [ 38 ]
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : [ 15 ]

กลุ่ม | รูปแบบ
รหัส|ชื่อบทความ|ผู้เขียน(First)
สถานะบทความ
ค่าลงทะเบียน
กลุ่ม 5| Poster 597APR5 | ผลกระทบของการพัฒนากระบวนการทำงานยุคโควิด-19 ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้เขียน(First): สุกัญญา วรพิมพ์รัตน์
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Poster 596APR5 | ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน(First): นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 1| Poster 595APR1 | ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งจ่อม
ผู้เขียน(First): อารมณ์ เตียวสกุล
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Poster 594APR5 | การวิเคราะห์ปริมาณการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ศิริชัย สมปาง
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Poster 593APR5 | การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานลดค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้เขียน(First): อุมาพร เต้งชู
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 6| innovation 592AII6 | โรงอบแห้งขนมนางเล็ดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้เขียน(First): ประทีป ตุ้มทอง
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 1| Oral 591BOA1 | สภาวะที่เหมาะสมในการสร้างแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกลุ่มแลคติกที่คัดเลือก
ผู้เขียน(First): นิภาพร ก้านทอง
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 1| Oral 590AOR1 | การควบคุมแบคทีเรียสกุลวิบริโอและเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวโดยการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก
ผู้เขียน(First): พรชัย รุ่งศรี
-3-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Oral 589AOR5 | ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของแผนการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้เขียน(First): เอกกันต์กฤต สุขช่วย
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 4| Poster 588APA4 | ธรรมาภิบาลกับการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้เขียน(First): ดร.เสกสรรคื นิสัยกล้า
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 3| Oral 587AOR3 | การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ขนิษฐา บาสันเทียะ
-3-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 3| Oral 586AOR3 | การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านทอผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยวท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ปิยะชาติ สมวงค์
-3-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 3| Oral 585AOR3 | การศึกษาศักยภาพ อาหารพื้นถิ่น (อาหารชาติพันธุ์) เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร: กรณีศึกษา บ้านเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): นราธิป สกุลไทย
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 6| innovation 584III6 | เครื่องลดมลพิษในอากาศ โดยใช้ตาข่ายสนามไฟฟ้าโคโรนาคลัสเตอร์
ผู้เขียน(First): ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Poster 583APR5 | การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้เขียน(First): นางสาวกัลญาณี บุญล้ำ
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 1| Poster 582APR1 | ผลของการใช้แป้งกล้วยส้มทดแทนแป้งสาลีต่อคุณลักษณะของคุกกี้
ผู้เขียน(First): นฤทธิ์ วาดเขียน
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 2| Oral 581AOR2 | ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ผู้เขียน(First): ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทัน สนั่นน้ำหนัก
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 5| Poster 580APR5 | การศึกษาความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการออกกำลังกายในสถานที่ราชการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ผู้เขียน(First): สุพิตรา เศลวัตนะกุล
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 6| innovation 579III6 | ตู้อบตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้เขียน(First): วิทยา อินทร์สอน
-4-
รอการตรวจสอบ..
กลุ่ม 6| innovation 578III6 | เครื่องสับสมุนไพรสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ผู้เขียน(First): วิทยา อินทร์สอน
-4-
รอการตรวจสอบ..
< แสดงผลหน้าละ 20 รายการ >

สถานะ (Status) ประเภทสถานะ (Status)
-1-
บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
-2-
อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
-3-
อยู่ระหว่างการแก้ไขของนักวิจัย
-4-
เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Accept)
-5-
ไม่เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Reject)
-10-
รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings RSNC2021