การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในรูปแบบ E-Poster

คณะกรรมการตัดสินผลงาน จะตัดสินผลงานและให้คะแนนจากโปสเตอร์ที่ผู้ส่งผลงานส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีการนำเสนอผลงาน
และจะมีการจัดแสดงในรูปแบบ E-Poster ผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ทั้งนี้เปิดให้ผู้นำเสนอผลงานตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ
ผ่านโปรแกรม Zoom https://zoom.us/j/8194751032 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานจะมีการประกวดและให้คะแนน รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
จะได้รับเกียรติบัตร และเกียรติรางวัลชมเชยอีก กลุ่มละ 2 รางวัล

โปสเตอร์ในแต่ละกลุ่มที่ได้รับการโหวตจากผู้เข้าชมแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล Popular Vote เพิ่มอีก 1 รางวัล


Vote : [ ] รหัสบทความ: 16APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 32APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 36APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 38APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 39APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 51CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 52CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 61APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 64APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 72APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 74BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 75APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 95APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 96APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 97APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 108CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 110APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 125APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 129APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 134APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 135APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 136APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 137APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 149APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 150APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 158APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 159BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 162CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 163BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 165APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 166APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 167APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 206APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 227APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 228APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 229BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 232APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 236APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 241APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 242APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 258APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 260APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 268CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 279APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 280APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 283APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 296APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 311APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 313APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 335APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 355BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 362BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 374APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 377APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 385APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 394APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 407APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 408APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 409BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 411BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 416APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 417APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 421APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 436APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 437CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 441APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 451APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 453APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 455APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 456APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 457CPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 460APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 463APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 477BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 481APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 482APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 489BPR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 493APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 496APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 497APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 505APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 508APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 511APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 514APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 517APA1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 519APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 522APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 548APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 555APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 558APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 569APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 577APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 582APR1       Vote : [ ] รหัสบทความ: 595APR1      

Vote : [ ] รหัสบทความ: 24APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 25BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 26APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 37APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 49CPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 65APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 66APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 83APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 85APA2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 86APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 102APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 103APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 104APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 109APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 121BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 145APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 172BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 179APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 196APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 203APA2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 226APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 243APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 252APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 253APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 255APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 257APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 292BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 340APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 359APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 369APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 382BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 383BPR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 386APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 406APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 435APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 440APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 446APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 503APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 525APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 529APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 539APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 557APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 560APR2       Vote : [ ] รหัสบทความ: 566APR2      

Vote : [ ] รหัสบทความ: 33APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 34APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 46APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 54BPA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 73APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 78APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 81APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 98CPR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 127BPR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 132APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 177APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 182APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 183BPR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 184APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 188APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 193BPA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 200APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 217APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 275BPA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 285APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 293APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 327APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 361APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 410APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 412APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 415BPR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 418APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 420APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 429APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 443APR3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 500APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 534APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 552APA3       Vote : [ ] รหัสบทความ: 559BPA3      

Vote : [ ] รหัสบทความ: 12APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 13APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 18CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 23CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 29CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 59APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 60APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 79APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 80APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 84APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 92APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 105APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 107BPA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 115BPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 116BPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 128BPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 143CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 161APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 195APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 197APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 219APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 220APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 221APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 224APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 244APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 276APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 277APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 278CPA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 328APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 339APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 346CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 363APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 364APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 372APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 378APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 379APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 391APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 393APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 397APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 403CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 427APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 428APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 430APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 431APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 433CPA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 444APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 459APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 466APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 469APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 470APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 478CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 492CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 512CPR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 524APA4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 545APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 550APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 562APR4       Vote : [ ] รหัสบทความ: 588APA4      

Vote : [ ] รหัสบทความ: 106BPR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 189APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 225APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 254APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 286APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 287APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 288APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 289APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 290APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 291APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 297APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 302APA5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 315APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 329APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 332APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 344APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 358APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 371APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 381APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 399APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 465APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 468APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 487BPR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 518APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 536APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 541APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 549APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 580APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 583APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 593APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 594APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 596APR5       Vote : [ ] รหัสบทความ: 597APR5