กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 5 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
และกลุ่มที่ 6 เป็นการนำเสนอ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานจะมีการประกวดและให้คะแนน รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
และเกียรติรางวัลชมเชยอีก กลุ่มละ 2 รางวัล