ลิงก์ สำหรับเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12


  • ลิงก์ สำหรับการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและรับฟังการบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มที่ 1 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มที่ 5 วิจัยสถาบัน

  • ลิงก์ สำหรับการนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 6 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

  • ลิงก์ สำหรับการจัดแสดงผลงานภาคโปเตอร์ กลุ่มที่ 1-6 และกิจกรรมถาม (นำเสนอเป็นโปสเตอร์)

  • ลิงก์ สำหรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Best Paper Award และ พิธีปิดโครงการ