สถานที่จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์แผนที่การเดินทาง