ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เจ้าภาพ

Free ค่าลงทะเบียน

10บทความ / หน่วยงาน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์ ที่มีสถานะเป็น อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสังกัดเจ้าภาพจัดงานและเจ้าภาพร่วม ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10 บทความ บทความถัดไป บทความละ 1,000 บาท (ต้องเป็นชื่อแรกในบทความ First Author)

อาจารย์ / นักวิจัย

2,000บาท / บทความ

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์ ที่มีสถานะเป็น อาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท : 1 ท่าน**

นักศึกษา

1,000บาท / บทความ

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/โปสเตอร์ ที่มีสถานะเป็น นักศึกษา จากสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียน บทความละ 1,000 บาท :1 ท่าน **

ผู้เข้าร่วม

ฟรี / สามารถเข้าชมได้ตลอดงาน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน จากสถาบันอื่น เข้ารับชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

หมายเหตุ: เงื่อนไขเพิ่มเติม

** ผู้นำเสนอผลงานชิ้นถัดๆ ไป ผลงานละ 1,000 บาท (ต้องเป็นชื่อแรกในบทความ First Author) การนำเสนอผลงานให้นำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สามารถดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ กำหนดการนำเสนอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์โครงการ
*** ไม่มีการแจกเอกสารเนื่องจากจัดเป็น Online Conference